ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် Burmese - Chinese

1.

English translator: Burmese Chinese ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare