ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် Burmese - Vene

1.

English translator: Burmese Russian ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare