ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် Burmese -

1.

English translator: Burmese ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare