ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် Burmese - Prantsuse

1.

English translator: Burmese French ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare