ស្វាយចន្ទី Khmer - Rumeenia

1.


2.

English translator: Estonian Romanian ស្វាយចន្ទី  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare